Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Dutch Protect Flooring (handelsnaam van Dutch Event Carpets B.V.) Noordersluisweg 19, 8243 PR Lelystad.

Versie 01-07-2020.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Dutch Protect Flooring B.V. hierna te noemen: DPF, en een opdrachtgever en/of koper van DPF hierna te noemen de afnemer.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten ter zake verkopen, leveringen van goederen en verrichten van diensten tussen de gebruiker de afnemer. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien en voor zover dat schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd. Afspraken met personeelsleden binden de gebruiker niet, noch bezitten zij enige geldigheid. Door de opdracht, koop of overeenkomst aanvaardt de afnemer deze voorwaarden. De voorwaarden van gebruiker zijn voor eenieder toegankelijk en eveneens opgenomen op onze internetsite.

1.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien DPF voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DPF erkent.

 1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.  

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door DPF.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden DPF eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door DPF of een door DPF verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn DPF en de afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van DPF gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 DPF kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 DPF garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de verkoop niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen, wettelijke bepalingen en/of een andere vorm van overmacht.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de afnemer het recht om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan DPF verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij DPF bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van DPF zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door DPF geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

 

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door DPF opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van DPF zijn, waarna DPF zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal DPF bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5.3 Een door de afnemer opgegeven gewenste leverdatum is enkel een gewenste leverdatum. De daadwerkelijke leverdatum kan hiervan afwijken en is pas definitief wanneer bevestigt door DPF.

 

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van DPF op basis van de wet is DPF gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan DPF omstandigheden ter kennis komen die DPF goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien DPF bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan DPF zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is DPF bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij DPF, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 28 kalenderdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan DPF heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering melding te maken bij DPF. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 28 kalenderdagen na aflevering) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt DPF na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop DPF geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij DPF en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat DPF de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door DPF niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

7.4 Indien DPF bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 DPF biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 DPF is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken, noch voor het gebruik van de afnemer van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan DPF) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan DPF. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 30 dagen na levering aan DPF schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door DPF gegrond worden bevonden, zal DPF naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DPF en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van DPF) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van DPF uitgekeerde bedrag indien de schade hoger mocht zijn dan het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van DPF voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 DPF is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens DPF in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van DPF en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

8.7 DPF is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het plaatsen door derden/in gebruik nemen van de producten door derden.

8.8 DPF is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van de producten.

8.9 DPF is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade welke zijn ontstaan als gevolg van het plaatsen van de producten door DPF of één van de vennootschapen en/of ondernemingen van DPF.

 

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling vooraf plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van DPF en de verplichtingen van de afnemer jegens DPF onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Een eventueel nog te betalen bedrag bij levering dient altijd te geschieden op basis van de meest recente orderbevestiging, met aftrek van een eventuele aanbetaling, die u van DPF heeft ontvangen. Eventuele verschillen in het vermelde bedrag op de vrachtbrief met de orderbevestiging dient u direct aan DPF te melden, het bedrag van de orderbevestiging is leidend.

9.5 Bij een niet complete of uitgebleven betaling na levering zal DPF de volgende stappen ondernemen: – een 1ste betalingsherinnering wordt verstuurd met daarin het verzoek om het nog openstaande bedrag te betalen – Wanneer betaling uitblijft stuurt DPF een 2de herinnering inclusief 20 euro administratiekosten 7 dagen na verzending van het 1ste bericht – Wanneer betaling opnieuw uitblijft stuurt DPF een 3de herinnering inclusief opnieuw 20 euro administratiekosten 7 dagen na verzending van het 2e bericht – Wanneer betaling na de 3de betalingsherinnering alsnog uitblijft zal DPF de betaling overdragen aan het incassobureau. Extra gemaakte kosten voor het inschakelen van het incassobureau worden, inclusief het op het moment van schuldvordering wettelijk vastgestelde rentepercentage voor schuldvorderingen van handelstransacties vanaf 14 dagen na verzending van de 2de betalingsherinnering, in rekening gebracht voor de afnemer.

9.6 Indien DPF haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimumbedrag van 250 euro.

9.7 Indien DPF kan aantonen hogere kosten te heb gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.8 Terugbetalingen of vergoedingen vanuit DPF worden binnen 31 dagen na akkoord en ontvangst van relevante gegevens vanuit de afnemer (naam de afnemer, rekeningnummer, bank, plaats) teruggestort op een door de afnemer aangegeven rekeningnummer.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendomsrecht van alle door DPF aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij DPF zolang de afnemer de vorderingen van DPF uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van DPF wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door DPF geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 de afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 de afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DPF of een door DPF aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin DPF haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht DPF zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 de afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsgevaar en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan DPF .

 

Artikel 11. Privacy

11.1 DPF respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door DPF niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van DPF kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen DPF (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van DPF. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. DPF is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van DPF, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, deelt of daaraan schade toebrengt. DPF is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 DPF verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze onlinebezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor DPF geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door DPF geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij DPF en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. 12.3 De website van DPF geniet auteursrechtelijke bescherming. De website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de website en haar inhoud te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DPF is het niet toegestaan deze website en haar inhoud op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van DPF is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar DPF, op het nummer 0320-337323 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Als dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2 Wanneer DPF met de afnemer overeenkomt het geschil op te lossen doorwijze van een vergoeding, dan zal de vergoeding binnen 31 dagen na akkoord en ontvangst van de relevante gegevens (naam, rekeningnummer, bank, plaats) voor het storten van de vergoeding worden gestort op een door de afnemer aangegeven rekeningnummer.

14.3 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 

 

Artikel 15. Promotiemateriaal

15.1 Foto’s geplaatst bij de diverse producten kunnen afwijken van het origineel en dienen als voorbeeld en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 16. Overige voorwaarden

16.1 Indien de afleverlocatie niet toegankelijk is voor een trekker- oplegger combinatie van 15 m lang, moet de klant van tevoren melden om bijzonder transport tegen extra kosten te regelen. Indien de klant dat niet van tevoren heeft gemeld, kan DPF de bestelling annuleren en de gemaakte kosten doorbelasten aan de klant. De lading wordt gelost langs de trekker oplegger combinatie, daarbij wordt geprobeerd zo dichtbij mogelijk op de door u gewenste afleverlocatie te lossen, mits haalbaar en verantwoord.

16.2 Indien klant niet aanwezig is op afleverdatum, dan zijn de extra gemaakte kosten voor de rekening van de klant. Indien de klant de afleverdatum wil veranderen, kan dit kosteloos tot 5 dagen van tevoren.  Het gebruiken van de producten staat gelijk aan het accepteren van de betreffende producten.

16.3 Bij annuleren van de order storten wij het bedrag minus administratiekosten terug op uw rekening.

Interesse in event tapijt?

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij adviseren u graag! 

info@dutchprotectflooring.nl